Accessibility 跳转至内容
文章 ID: 000030155
Last Modified Date: 10/08/2022
Access Level: Public

CS351/N、CS361/N Supra Plus Wireless 产品信息

SupraPlus Wireless 专业耳机系统 产品特性:
 • 可提供音管和降噪麦克风
 • 单声道和双声道款式
 • 通过 64 位数字加密确保通话的隐密性
 • 通话时间长达 10 小时
 • 漫游范围最远可离桌面电话 300 英尺
 • 可选的摘挂机装置实现远程呼叫应答/结束功能
一般
 
备件和附件
 • 71779-01 - CS361N 耳机
 • 75050-01 - 备件:充电底座
 • 75048-01 - 备件:充电底座 和备件 CS351N耳机
 • 74049-01 - 备件:充电底座 和备件 CS361N耳机
 • 29960-01 - 声导管, 透明
 • 29960-20 - 声导管,  橙色 
 • 29960-30 - 声导管,  粉色
 • 29960-40 - 声导管,  绿色
 • 29960-50 - 声导管,  紫色
 • 29960-60 - 声导管,  蓝色
 • 29960-70 - 声导管,  彩虹,6色
 • 61871-01 - 卓越的软耳垫
 • 71781-01 - 耳垫 ,CS351, CS361 
 • 71782-01 - 耳垫 ,人造革, CS351, CS361 
 • 71783-01 - 电池盒CS351, CS361
 • 71784-01 - 充电底座CS351, CS361 
 • 72742-01 - 头夹,支持 CS351, CS361 
 • 65111-01 - 对偶滤波线
 • 64401-01 - AC交流电源适配器
 • 66804-01 - AC交流电源适配器(奥地利有/ 新西兰
 • 60961-21 - HL10
 • 65116-01 - 在线指示灯
 • 64399-03 - 电池(带移除工具) CS351, CS361
 • 电池的移除请参考附件。
 •  
部件号
 • CS351 -  70505-01, 双语 70505-02
 • CS351N -  70510-01, 双语 70510-02
 • CS361 -  70515-01, 双语 70515-02
 • CS361N -  70520-01,双语 70520-02
 • CS351 带HL10 -  70525-01, 双语 70525-02
 • CS351N 带HL10 -  70530-01, 双语 70530-02
 • CS361 带HL10 -  70535-01, 双语 70535-02
 • CS361N 带HL10-  70540-01, 双语 70540-02
产品特性
 • 1.9GHz 声音专注 DECT 6.0
 • 64-bit 数字加密技术
 • 范围– 最高300 ft 
 • 通话时间 - 最长 10 小时
 • 待机时间 –最长50小时
 • 重量– 2.5 grams
 • 电池 - 锂聚合物电池(可替换)
 • 包含 " 复合转变配对"技术
  包装盒中
 • 耳机(客户可选风格) 
 • 底座 (接驳卡壳)
 • 电话线 
 • 泡沫和人造革耳垫
 • 声导管 (351, 361) 
 • 交流电源适配器
 • 快速启动指南